കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Friday, September 10, 2010

നിര്യാതയായി

2010 സെപ്റ്റംബർ 7-ന് നിര്യാതയായ തട്ടത്തുമല ജെ ആൻഡ് ബി മൻസിലിൽ സുബൈദാ ബീവി. തട്ടത്തുമല സ്കൂൾ റിട്ടയേർഡ് അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന പരേതനായ അബൂബേക്കർ സാറിന്റെ വിധവയായിരുന്നു സുബൈദാ ബീവി.