കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, September 25, 2010

താഴേക്കാഴ്ച
താഴേക്കാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആശുപത്രിയുടെ എട്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ താഴേയ്ക്കു നോക്കുമ്പോൾ താഴേക്കഴ്ചയുടെ ഒരു ചിത്രമെടുത്താലെന്തെന്ന് മനസിലൊരു കുസൃതിച്ചിന്ത ! പിന്നെ അമാന്തിച്ചില്ല, മൊബെയിൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്ത് അഞ്ചാറുഞെക്കക്കങ്ങള്; ഓരോരോ വേണ്ടാതീനങ്ങളേ.......!

No comments: