കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, September 23, 2010

ധാടി (THE BEARD)

ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഫിലിം മെയ്ക്കർ വിദ്യാർത്ഥിയും തട്ടത്തുമല സ്വദേശിയും എന്റെ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥിയും സഹപ്രവർത്തകനും ആയിരുന്ന വീശാഖ് ലീലാ ഗോപിനാഥ് നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രം ബൂലോകത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഞാൻ സാഭിമാനം സമർപ്പിക്കുന്നു.


അതെ, വിശാഖ് ലീലാ ഗോപിനാഥ്!
നമ്മട ചെക്കനാ; ഭാവിയിലെ പുലി!


Vishak explained me about his movie as follows


The beard synopsis

A room full of pictures of different beards, John (the main character) is trying to draw different types of beard which suits his face. He tried many designs but he still couldn’t find the right one for him. But finally he designs a beard which he feels good. He shaves his beard in the design he draw. But when he finishes designing his beard he finds himself in a busy street. He feels something strange there. He touches his beard and thinks something is wrong with his new design. He looks back several times while he walks through the street. He feels an eye is following him, and he thinks it’s because of his beard.

He starts walking faster. But one point he starts running to escape from the eye. But the eye never stops follows him. Explaining the story in an unusual style ‘The beard’ paves light into the stereo type thinking of society. The beard stand here as an image which represents the Identity of an individual. Relating reality and fiction, the movie gives a picture of how society makes its own metaphors and sense. When the film begins a police officer is after a boy who has a strange beard.

The police officer thinks the boys beard is strange and it conveys a wrong message to people. And she explains why she chased the boy. Rest of the story is explained as a flash back. Even though the story has realistic images, it stands on a set of imagination like a boy mad about beard and his room is full of beard images and paper cuttings about beard. The Police officer can be real but the boy and his madness about beard crated from the thoughts of society and it represents a broad image. The movie tries to develop variety of thoughts from a simple image.

1 comment:

Abduljaleel (A J Farooqi) said...

Hi തട്ടതുമല അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
ബ്ലോഗുകള്‍ക്കും കവിതക്കും എല്ലാം .