കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, August 12, 2010

എറണാകുളം ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റ്‌ ചിത്രം


തൂവെള്ള വേഷത്തിലിരിക്കുന്ന മഹാനവർകളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കട. എറണാകുളം ബ്ലോഗ് മീറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്

No comments: