കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, January 30, 2010

ഒരു നെയ്യാർഡാം ദൃശ്യം

ഒരു നെയ്യാഡാം ദൃശ്യം

നമ്മ ചീങ്കണ്ണികള്‍ !

ഉമ്മിണി ബല്ല്യ പല്ലികൾ; തള്ളേം പിള്ളേമാ !

ഒരു നെയ്യാര്‍ഡാം ദൃശ്യം

ഒരു നെയ്യാര്‍ഡാം ദൃശ്യം

കോവളം


കോവളം

നോം തന്നെ, ചീങ്കണ്ണി!

വ്വ, വ്വ...വാ‍....

നെയ്യാർഡാം ദൃശ്യം

ഒരു നെയ്യാഡാം ദൃശ്യം

നെയ്യാർഡാം ദൃശ്യം

ഒരു നെയ്യാർഡാം ദൃശ്യം

നമ്മ തന്നെ; ചീങ്കണ്ണികളാ!

ഉമ്മിണി ബല്ല്യ പല്ലികൾ; തള്ളേം പിള്ളേമാ !

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

ബീമാപ്പള്ളി

ബീമാപ്പള്ളി ഒരു സായംസന്ധ്യയിൽ

കോവളം

കോവളം

ഒരു നെയ്യാര്‍ ഡാം ദൃശ്യം

ഒരു നെയ്യാര്‍ ഡാം ദൃശ്യം

ചീങ്കണ്ണി

വ്വ, വ്വ... വാ...

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

ബീമാപ്പള്ളി ഒരു സായം സന്ധ്യയിൽ

ബീമാപ്പള്ളി ഒരു സായം സന്ധ്യയിൽ

Wednesday, January 27, 2010

ഫോട്ടോ

[moola+ias.jpg]

ഫോട്ടോകള്‍

ഫോട്ടോസ്


തട്ടത്തുമല എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാര്‍

തട്ടത്തുമല എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാര്‍; ഒരു പഴയ ചിത്രം

ദുബായിലെ തട്ടത്തുമല പ്രവാസി സംഗമം

ദുബായിലെ തട്ടത്തുമല പ്രവാസി സംഗമം ജാസ്സിം അയച്ച ചിത്രങ്ങൾ

ബി.പ്രേമാനന്ദ്- ഏതാനും ചിത്രങ്ങള്‍

പ്രേമാനന്ദ് തട്ടത്തുമലയിൽ വന്നപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ