കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, September 11, 2010

വാപ്പിയും ഉമ്മിയും2 comments:

ഒഴാക്കന്‍. said...

:))

Unknown said...

നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ക്കും കൂടി കാണാന്‍ പറ്റിയല്ലോ.