കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Wednesday, October 6, 2010

തട്ടത്തുമല -വട്ടപ്പാറപ്പടങ്ങള്‍


തട്ടത്തുമലയ്ക്കടുത്ത് വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്നുള്ള ചില മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങൾ


No comments: