കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Monday, October 18, 2010

ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമ്മയും


അല്പം വെറ്റേം പാക്കും ഇടിച്ചു തിന്നാൻ സമ്മതിക്കൂലേടാ; നിന്റേക്ക ഒരു പോട്ടം പിടി! ഇടികല്ലും കൊഴവീമാണ് മുമ്പിലിരിക്കണത്, പറഞ്ഞില്ലാന്നു വേണ്ട!


വീട്ടീ ഒള്ളപ്പം ഉടുപ്പെന്തിനാ! പക്ഷെ ബോഡീ കണ്ണെങ്ങാനും പെട്ടാലൊണ്ടല്ല!പോസ്സിതു മതിയാ പിള്ളരേ!അല്പം ശ്വാസം കിട്ടട്ടെടാ!
ക്യാമറ എവിടാടാ! കണ്ണുമ്പിണീന്നും കാണാനും വയ്യ!


മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഉപ്പാപ്പായുടെയും വാപ്പുമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ്.

1 comment:

jayanEvoor said...

മങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ തെളിമയുള്ള പൈതൃകം....

ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ...!