കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, August 12, 2010

രമ്യാ ആന്റണി


അകാലത്തില്‍
പൊലിഞ്ഞ യുവ കവയത്രി രമ്യാ ആന്റണി.

No comments: