കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, February 11, 2010

ഡോ.കെ.എൻ രാജ് അന്തരിച്ചു

2010 ഫെബ്രുവരി 10
പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന
ഡോ.കെ.എൻ രാജ് അന്തരിച്ചു

ആദരാഞ്ജലികൾ!

No comments: