കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, February 11, 2010

ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ!

2010 ഫെബ്രുവരി 10-ന്
ഗാനരചയിതവും കവിയും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അന്തരിച്ചു


ആദരാഞ്ജലികൾ!

No comments: