കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, January 30, 2010

നമ്മ ചീങ്കണ്ണികള്‍ !

ഉമ്മിണി ബല്ല്യ പല്ലികൾ; തള്ളേം പിള്ളേമാ !

No comments: